Obchodní podmínky

 1. Předmět smlouvy
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě e–shop „emtape“ společnosti faama cz s.r.o a koncovým zákazníkem – spotřebitelem.
  2. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele). Právní vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb).
  3. Odchylky od těchto VOP je možno učinit pouze písemně v kupní smlouvě či v samostatném dodatku.
  4. U právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která má zájem produkty zakoupit v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nebude její poptávka řešena prostřednictvím tohoto e-shopu, ale přímým kontaktem s dovozcem společností choose s.r.o.
 2. Vymezení pojmů
  1. Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  2. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  3. Kupující - je osoba spotřebitele, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání.
  4. Prodávající - Společnost faama cz s.r.o., se sídlem na Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 186 00, identifikační číslo: 285 09 927, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou: C 146818. Kontaktní adrese je shodná s adresou sídla, T: 224 233 100, e-mail: info @ emtape.cz
 3. Předmět prodeje
  1. Předmětem prodeje jsou kineziologické náplasti v několika různých provedeních určených pro různé partie lidského těla s různorodým zdravotním účinkem, prodávané pod obchodním názvem emtape. Podrobné informace o jednotlivých produktech a způsobech jejich využití jsou uvedeny na našich webových stránkách v jejich popisech.
  2. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k objednání produktů emtape a uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v e–shopu, kde jsou i návodně popsány. Těsně před odesláním závazné objednávky budou kupujícímu zobrazeny souhrnné informace o jeho objednávce, ve které ještě může zjistit a opravit případné chyby při zadávání dat do formuláře e-shopu.
  3. Nabídka produktů trvá po dobu jejich uveřejňování v e-shopu spolu s informací o jejich dostupnosti.
  4. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách e–shop emtape a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícímu.
  5. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí. Na VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována a není přístupná třetím stranám.
 4. Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb
  1. Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny v jejich popisu. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny změnit. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.
  2. Uváděné ceny jsou včetně aktuální výše DPH a všech případných poplatků, není-li dále uvedeno jinak.
  3. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
  4. Za zboží lze zaplatit těmito způsoby:
   1. Dobírkou – v případě platby dobírkou bude k ceně objednávky připočítán příplatek ve výši 39,- Kč ke každé zásilce, v případě dobírky zasílané do Slovenské republiky se bude jednat o příplatek ve výši 1,5 EUR, není-li stanoveno jinak.
   2. Pomocí služby PaySec.
 5. Dodací podmínky
  1. Zboží je dodáváno na území České republiky (dále též „ČR“) nebo Slovenské republiky (dále též „SR“).
  2. Dodání zboží proběhne na území ČR do dvou pracovních dnů po uhrazení kupní ceny nebo od objednání v případě dobírky. V Případě SR bude zboží dodáno do 3-5 pracovních dní.
  3. Zásilka obsahuje návod na používání výrobku v českém jazyce a daňový doklad (faktura).
  4. Doprava je zajištěna prostřednictvím služby doporučené zásilky České pošty, s.p. a v případě doručování v rámci ČR je doprava ZDARMA, v případě SR stojí doprava 1,5 EUR. Balné je již v ceně objednávky (není-li stanoveno jinak).
  5. Nepřevezme-li kupující objednávku zboží z důvodů ležících na jeho straně, nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši dle ceníku příslušných dopravců a dle případných dalších vzniklých nákladů.
 6. Odstoupení od smlouvy
  1. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku může spotřebitel provést do 14 dní od převzetí zboží. Bude-li odstoupeno v této lhůtě, je vhodné dodržet níže uvedené podmínky, při jejichž splnění bude vrácena kupní cena:
   • odeslání dopisu nebo e-mailu prodávajícímu o záměru kupujícího odstoupit od smlouvy. Nebude-li prokazatelně doručeno odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
   • předmět koupě zaslat na adresu sídla prodávajícího. Předmět musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozený, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Je doporučeno předmět koupě pojistit. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží je považováno též poškození původního obalu.
   • prodávající výslovně upozorňuje, že povaha tohoto zboží ze své podstaty neumožňuje odstoupit od smlouvy v případě, kdy byl výrobek již použit, ale i v případě poškození ochranného obalu, který produktu zajišťuje udržení si daných vlastností.
   • při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupní cena zaslána složenkou nebo bankovním převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 30 dnů od doručení platného odstoupení od smlouvy.
  2. Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné.
  3. V případě platného odstoupení od smlouvy má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 7. Záruka, reklamace
  1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona a činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží.
  2. Kupující je povinen si zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí) informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
  3. Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na vady, vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku.
  4. Reklamaci může kupující uplatnit jednou z následujících možností:
   e-mailem na e-mailovou adresu nebo písemným oznámením na adresu sídla spolu s vrácením zboží, nedohodnou-li se prodávající a kupující jiným způsobem. Je vhodné zaslat produkt zpět v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím předmět koupě. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nutné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list.
 8. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Prodávající se zavazuje, že data týkající se kupujícího bude uchovávat výhradně on a že data nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje prodávající využije pro zpracování nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu vyslovuje souhlas s tím, aby údaje jím poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy, byly zpracovány prodávajícím.
  2. Kupující bere na vědomí, že v případě objednávky má i možnost si dobrovolně zvolit zasílání informačních novinek prodávajícím na svůj mail (tzv. „newsletter“). Tento souhlas může kdykoli v budoucnu odvolat. Prodávající prohlašuje, že tento souhlas bude využit pouze k zasílání informačních novinek o produktech prodávajícího a jeho obchodních partnerů.

 

Tyto VOP jsou platné od 1.5.2012.

Instruktážní videa

YouTube
Uživatelský návod jak aplikovat emtape...

více »

Poradna

více »
počet položek: 0
Celková cena bez DPH: 0 Kč
Cena: 0 Kč
Vstup do košíku Poptávám jiné zboží
Váš košík je prázdný
800 500 330
Copyright 2020 Faama s.r.o. | Všechna práva vyhrazena
 
Využijte on-line plateb: paySec